โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดักยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัญญา โชติรัตน์

  • พรรักษา ทองเฉลิม

  • อุทุมพร ฝั่งนที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อสร้างเครื่องดักยุง ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดักยุงของเครื่องดักยุง ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการดักยุงระหว่างหลอดไฟธรรมดากับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ โดยดำเนินการสร้างเครื่องดักยุงขึ้นจากขวดพลาสติก ไม้ และหลอดไฟที่ไม่ได้ใช้แล้ว เป็นวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งอุปกรณ์ภายในบ้าน จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดักยุงและเครื่องดักยุง โดยทำการศึกษาสีของหลอดไฟ กลิ่นผลไม้ต่าง ๆ อัตราส่วนของกลิ่นผลไม้ และทำการเปรียบเทียบชนิดของหลอดไฟว่ามีผลต่อเครื่องดักยงอย่างไร และนำผลการทดลองมาประยุกต์ใช้กับเครื่องดักยุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักยุงของเครื่องดักยุงให้ดียิ่งขึ้น