โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตรวจสอบการมีชีวิตของลูกไก่ก่อนฟักตัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติมา วสันต์ศิริกุล

  • สรัชพร ตันติกุล

  • อัชฌาวดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทนา ทับสุพรรณ

  • วิวัฒน์ กาญจนฐม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การส่องไฟและการลอยน้ำ ไม่สามารถบอกการมีชีวิตของไข่ในเครื่องมือฟักได้แน่นอน จึงได้ทำการทดลองออกแบบเครื่องมือตรวจสอบการมีชีวิตของลูกไก่ก่อนฟัก โดยอาศัยหลักการที่ว่า เมื่อมีแรงภายนอกมากระทำ วัตถุจะมีการเคลื่อนที่ โดยแรงที่เกิดจากการเต้นของหัวใจ และการขยับตัวของลูกไก่ ทำให้เข็มของเครื่องมือตรวจสอบเคลื่อนไหว จากการทดลองพบว่า สามารถตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของลูกไก่ได้ เมื่อไข่มีอายุประมาณ 12 วันขึ้นไป และสามารถบอกถึงความสมบูรณ์ของลูกไก่ได้ก่อนการฟักตัว โดยสังเกตจากการเบนของเข็มในเครื่องมือตรวจสอบ ทำให้สามารถคัดแยกไข่ที่มีคุณภาพ ก่อนนำลงถาดเกิดเข้าตู้ฟักต่อไป