โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระบบบำบัดน้ำทิ้งโดยวิธีดักจับจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกนันท์ จิระวัฒนพงศ์

  • ปิติพร อนันตเสถ

  • วนิดา บุญศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์