โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติทำงานด้วยแสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปกาศิต คูตระกูล

  • ประโมทย์ นันนิล

  • ศุภชัย ตั้งบุญญะศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เกษตรกรรม

  • เครื่องจักรกลการเกษตร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถใช้เครื่องรดน้ำต้นไม้ในแปลงผักหรือสวนผลไม้ที่มีขนาดใหญ่มากของเกษตรกรได้ ช่วยทุ่นแรงงานคนได้ทำให้ไม่ต้องเสียค่าจ้างเกษตรกร(กรณีที่จ้างเกษตกรมารดน้ำต้นไม้)จึงเป็นการช่วยประหยัดทุนในระยะยาวได้ส่วนหนึ่งด้วยประหยัดเวลาเนื่องจากเกษตรมีหน้าที่มากมายในแต่ละวันถ้าใช้เครื่องน้ำก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลารดน้ำต้นไม้เองซึ่งกินเวลานานพอสมควรทำให้สามารถนำเวลาไปทำอย่างอื่นแทนได้อีก ศึกษาว่าสามารถนำวงจรต่างๆมารวมกันเพื่อให้เกิดวงจรใหม่ที่มีคุณสมบัติต่างๆรวมกันตามวงจรที่ศึกษาและสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการ และฝึกทักษะในการประดิษฐ์อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆมาใช้ประโยชน์ได้การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่1 ประดิษฐ์สวิตซ์ตัดต่อวงจรอัตโนมัติ(สวิตซ์แสงแดด)ประดิษฐ์เป็นวงจรมีอุปกรณ์ที่สำคัญต่างๆคือ LDR ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีโลหะชนิดนี้มีความไวต่อแสงคือเมื่อมีแสงมาตกกระทบ LDR จะมีอิเลดตรอนหลุดออกมาจากแผ่นลบวิ่งสู่แผ่นบวกทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจรได้จึงทำหน้าที่ตัดต่อวงจรอัตโนมัติโดยจะทำงานเมื่อมีแสงตกกระทบ LDR เท่านั้น ขั้นตอนที่2 ประกอบโซลินอยด์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปิดเปิดน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าโดยจะเปิดน้ำเมื่อกระแสไหลผ่านและจะปิดน้ำเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน โดยโซลินอยด์จะมีช่อง 2 ช่อง คือช่องน้ำออกแดละน้ำเข้าเราจะต่อสายไฟของโซลินอยด์ผ่านสวิตซ์แสงแดดต่อท่อเข้ากับท่อน้ำออกและน้ำเข้าเชื่อมกับถังน้ำ ขั้นตอนที่3 ประกอบถังน้ำออกโดยผ่านโซลินอยด์ วาล์ว ไปยังเครื่องรดน้ำต้นไม้อีกทีหนึ่ง จากการทดลองขั้นตอนจะได้ว่าใช้เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติรดน้ำไม้เทียบเท่ากับการรดน้ำไม้โดยคนเป็นผู้รดน้ำต้นไม้ จะพบว่าจะได้ผลใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนันการรดน้ำต้นไม้อัติโนมัติจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรดน้ำต้นไม้ที่ดี