โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ไฟฟ้าจากใบมะขาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รณชาติ บุตรแสนคม

  • ศุภวัฒน์ วัชรานุสรณ์

  • สรายุทธ์ อิ่มใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมสงวน จันทจร

  • อภิมุข พิลาแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p85

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เซลล์ไฟฟ้า จากใบมะขาม

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

  • ใบมะขาม ให้กระแสไฟฟ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาเซลล์ไฟฟ้าจากใบมะขาม ผลการศึกษาพบว่าใบมะขามสามารถให้กระแสไฟฟ้าได้ เซลล์ไฟฟ้าจากใบมะขามมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ใบมะขาม, น้ำ และ คู่โลหะ ปริมาณของใบมะขามต่อน้ำโดยใช้อัตราส่วนดังนี้ มวลใบมะขาม 150,200,250,300 กรัมต่อน้ำ 150 ล่กบาศก์เซนติเมตร ทุกกระป๋อง แล้วใช้คู่โลหะ 3 ชนิดดคือทองแดงกับสังกะสี, ทองแดงกับมักนีเซียม และทองแดงกับตะกั่วเสียบลงในใบมะขาม ลึกประมาณ 7 เซนติเมตร ห่างกัน 3 เซนติเมตรแล้ววัดค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ โดยใช้มัลติมิเตอร์ทุก 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 วัน จากการศึกษาพบว่าคู่โลหะแต่ละคู่และปริมาณใบมะขามที่ต่างกันจะมีผลต่อกระแสไฟฟ้าที่ได้ คู่โลหะที่ให้กระแสไฟฟ้ามากที่สุด คือทองแดงกับมักนีเซียม ในปริมาณของใบมะขาม 250 กรัมค่ากระแสไฟฟ้าจะเพิ่มมากที่สุดในวันที่ 2 ของการทดลอง กระแสไฟฟ้าโดยเฉลี่ยสูงสุดคือ 14.83 มิลลิแอมแปร์ และค่าความต่างศักย์ 1.71 โวลต์ ในกรณีใช้ปริมาณของใบมะขามต่อน้ำในอัตราส่วน 1:1 ยังพบว่าคู่โลหะที่สามารถให้กระแสไฟฟ้ามากที่สุดคือ ทองแดงกับมักนีเซียมในปริมาณของใบมะขาม 300 กรัม กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มมากที่สุดในวันที่ 1 ของการทดลอง มีค่ากระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 14.83 มิลลิแอมแปร์ และมีค่าความต่างศักย์ 1.82 โวลต์