โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งมันสำปะหลังด้วยนำเสียจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลัทธพล กฤษฏาพรรณ

  • ศุภเกียรติ ทองทิตต์เจริญ

  • เพิ่มศักดิ์ เอี่ยมจำรัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรีชา ไพรินทร์

  • อภิชัย อรรจนานันท์

  • อัญมณี ปิณฑะบุตร

  • เมธาวี พงศ์พันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชยลำดับที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์