โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาเผาขยะลดควันในครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรกนก หอมดวง

  • ประภาวดี นิลศิริ

  • เรือนขวัญ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัสดุเหลือใช้

  • เตาเผาขยะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเตาเผาขยะลดควันเพื่อนำมาใช้ในครัวเรือน วัสดุที่ใช้ได้แก่ ถังน้ำมัน เพื่อนำมาใช้ดัดแปลงเป็นเตาเผา ใยกรองของเครื่องแอร์เพื่อใช้ในการกรองฝุ่น ท่อปล่อยควันเพื่อนำควันออกจากบริเวณบ้าน ใยนุ่น ใยฝ้าย ตะแกรงและสายยาง โดยมีวิธีทำคือ นำถังน้ำมันมาใช้แทนตัวถังของเตาเผาโดยมีท่อระบายควันและมีใยกรองเพื่อกรองอากาศก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมและภายในถังขยะจะมีตะแกรงเพื่อกรองตะกอนจากการเผา เพื่อเพิ่มความสะดวกในการนำไปทิ้ง ทำการเผาขยะภายในเตาที่ทำขึ้นสังเกตผล พบว่า ถ้าถังเผาขยะมีความสูงมากและช่องเผาขยะมีความกว้างมาก การเผาไหม้จะเกิดได้สมบูรณ์มากขึ้นตามลำดับ เมื่อทำการเพิ่มการกรองอากาศด้วยเส้นใยกรองหลายๆ ชนิดจะทำให้ปริมาตรควันที่ออกจากเตาเผาขยะลดลงได้