โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสรรค์น้ำใส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกกร พิมพ์เจริญ

  • ภาสวรรณ นพแก้ว

  • สินีนุช สุวรรณาภิชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จินตนา เหล่าศิริไพศาล

  • ประทีป ตรีปัญญา

  • ศรีผกา เจริญยศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์