โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของการผสมดินและปุ๋ยต่างชนิดกันที่มีต่อความเข้มของดอกเฟื่องฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตติ ถิรางกูร

  • สิริกัญญา ขุนวิเศษ

  • อภิเษก แซ่เฮ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วินัย ผลทวีนุกุล

  • ศรีผกา เจริญยศ

  • สุรชัย ฟักนวม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์เกษตร ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2537 5 (14) p67

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดิน

  • ปุ๋ย

  • เฟื่องฟ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการเปรียบเทียบการใช้อัตราส่วนผสมระหว่างดินและปุ๋ยต่างชนิดกัน ในการปลูกต้นเฟื่องฟ้า พบว่าสีของดอกเฟื่องฟ้า เมื่อใช้ดินที่ผสมปุ๋ยหมัก, ดินที่ผสมธาตุฟอสฟอรัส, ดินที่ฟสมธาตุโปรแตสเซียมและดินเพียงอย่างเดียว สีของดอกเฟื่องฟ้าจะมีสีเข้มและสดยิ่งขึ้นหลังจากได้มีการใช้ดินที่มีส่วนผสมของธาตุไนโตรเจนลงในดินที่ใช้ปลูกต้นเฟื่องฟ้า ฉะนั้นการปลูกเฟื่องฟ้าควรมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหรือมีส่วนผสมของธาตุไนโตรเจนลงไปในดินที่ใช้ปลูก ซึ่งจะทำให้สีของดอกเฟื่องฟ้ามีความสดและเข้มมากขึ้นกว่าเดิม