โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรักเจดีย์บูชา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนากานต์ ทองสุข

  • วารุณี เลื่องชัยเชวง

  • เพ็ญพร นิ่มนวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกกร พิมพ์เจริญ

  • ภาสวรรณ นพแก้ว

  • ศรีผกา เจริญยศ

  • สินีนุช สุวรรณาภิชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ความขุ่น

  • น้ำทิ้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำในคลองเจดีย์บูชา จ. นครปฐม เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา เทอร์โมมิเตอร์ ยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ สไลด์ กระจกปิดสไลด์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล บีกเกอร์ ขวดเก็บตัวอย่างน้ำ เซคิดิส แว่นขยาย วิธีการทดลอง ทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากคลองเจดีย์บูชา จากแหล่งต่างๆ ของบริเวณคลอง ทำการทดสอบความเป็นกรด-เบส ความขุ่น อุณหภูมิ และตัวอย่างสัตว์น้ำประเภทโปรโตซัว ผลการทดลองพบว่า pH ของน้ำส่วนมากมีค่าเท่ากับ 7 หรือมากกว่า 7 เล็กน้อย โดยอุณหภูมิส่วนใหญ่ที่ผิวน้ำจะต่ำกว่าใต้ผิวน้ำ และความขุ่นของน้ำมีค่ามากซึ่งมีแนวโน้มว่าน้ำจะเสียมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งมีชวิตส่วนใหญ่พบได้น้อย และมีมลพิษจากน้ำทิ้งที่ปล่อยลงคลอง