โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแสงสีใดทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภพธร ลี้ตระกูล

  • ศิริมาศ ราชคม

  • เอกนัย ภูวังหม้อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์