โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลังชุมชนกับการพัฒนาแหล่งน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปภัส มาคำจันทร์

  • อานนท์ วงศ์ษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คุณภาพน้ำ

  • น้ำทิ้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับปัญหาของแม่น้ำวังและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนในการร่วมแก้ปัญหา วิธีการดำเนินทดลอง ทำโดยการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งและน้ำจากแม่น้ำลำธารจากบริเวณต่างๆ ของแม่น้ำวัง เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำ และสอบถามความคิดเห็นของชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำวัง และสุดท้ายชักชวนให้ชุมชนช่วยกันพัฒนาแม่น้ำวังให้มีคุณภาพดีขึ้น ได้แก่การจัดเก็บขยะมูลฝอย และขุดลอกคูคลอง จากนั้นจึงนำน้ำจากแหล่งเดิมมาทำทดสอบหาค่า BOD ,pH แมงกานีส สังกะสี ตะกั่ว แคดเมียม ไนเตรด และColiform แบคทีเรีย โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 เดือน สรุปผลการเก็บข้อมูลพบว่า ก่อนทำการพัฒนาแม่น้ำวัง แม่น้ำตื้นเขิน มีการกัดเซาะตลิ่งและเกิดน้ำท่วมในฤดูฝน จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบว่า ก่อนดำเนินการพัฒนาแม่น้ำวังมีคุณภาพต่ำกว่าน้ำระดับผิวดิน และหลังจากดำเนินการพัฒนาแล้วพบว่า แม่น้ำวังมีคุณภาพน้ำและทัศนียภาพดีขึ้น