โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องดึกดึ๋ย...ไฮดราผู้น่ารัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญจน์ วรรธนาศรี

  • ชาติชาย รักษ์ตระกูล

  • โรจนกร เชิงปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดึกดึ๋ย...ไฮดราผู้น่ารัก ไฮดราเป็นสัตว์น้ำจืดขนาดเล็กที่มีตามสระหรือลำธาร ที่มีน้ำใสไหลช้า ๆ มีพวกจอกแหน สาหร่ายหางกระรอกอยู่ด้วย แต่เนื่องจากมีขนาดเล็ก จึงไม่พบเห็นตัวจริง ๆ และศึกษาได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน แต่ก็เป็นสัตว์ที่มักนำมายกตัวอย่างในบทเรียนอยู่เสมอ จึงเกิดแนวความคิดว่า ถ้าเราอยากรู้จักตัวไฮดราจริง ๆ เราจะทำอย่างไร จึงได้ออกแบบการศึกษาไว้ 4 แบบการศึกษา คือ แบบการศึกษาที่ 1 การสำรวจไฮดราในแหล่งน้ำ จ.ลำปาง แบบการศึกษาที่ 2 การแตกหน่อของไฮดรา แบบการศึกษาที่ 3 พฤติกรรมของไฮดราและ แบบการศึกษาที่ 4 ธนาคาร ไฮดรา จากการศึกษาพบว่า แหล่งน้ำที่ได้ไปสุ่มหาไฮดรานั้น พบไฮดรา 2 ชนิด คือ ไฮดราสีเขียว (Cholorohydra Virdissima ) ลักษณะทั่วไปเขียวมีสีเขียวเนื่องจากว่ามีสาหร่ายเซลล์เดียวสีเขียวอาศัยร่วมอยู่ด้วยในภาวะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีหนวดจำนวน 6 หนวด ลำตัวรูปร่างแบบโฟลิป และไฮดรามีน้ำตาล (Pelmatohydra oliactis) มีรูปร่างเหมือนไฮดราสีเขียว มีหนวด 4 เส้น ไม่มีสาหร่ายเซลล์เดียวอยู่ข้างใน ทำให้มีสีใสออกน้ำตาล ซึ่งจากการศึกษาได้ทราบถึงการแตกหน่อ โดยไฮดราจะมีการแตกหน่อเมื่อได้รับอาหารสมบูรณ์ น้ำที่ใช้เพราะเลี้ยงไฮดราควรจะเป็นน้ำฝน หรือน้ำประปาที่ตั้งทิ้งไว้แล้ว 3 วัน มีอุณภูมิระหว่าง 20 – 30 องศาเซลเซียส มีค่า pH 6.5 – 8.5 และเปลี่ยนน้ำเมื่อมีตะตอน หรือสกปรก และวางภาชนะไว้ในที่มีแสงส่องถึงรำไร นอกจากนี้ยังทราบถึงพฤติกรรมการกินอาหาร และพฤติกรรมการขับกากอาหารออกจากร่างกาย ตลอดจนการยืดหดหนวด และลำตัวของไฮดรา และธนาคารไฮดราเป็นโครงการที่สามารถเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับไฮดราทำให้คนที่อยากรู้จักไฮดราสามารถเห็นตัวอย่างไฮดรา และรับบริการไฮดราจากโครงการธนาคารไฮดราได้