โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปลิดฝักถั่วลิสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วันสว่าง ปิยะมงคล

  • ศรายุทธ ศุภศิริ

  • สุธาธาร อุทัยเก่า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จำนงค์ ศรีโมรา

  • ทิพาพร สุวรรณวิทย์

  • โสภิศ ปิยะมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถั่วลิสง

  • เครื่องปลิดถั่วลิสง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษตรกรที่ทำอาชีพปลูกถั่วลิสงรายย่อยที่ปลูกถั่วลิสงในพื้นที่ไม่มากนัก ส่วนมากใช้แรงงานจากครอบครัวเป็นหลักร่วมกับการจ้างแรงงานเพิ่มเติมในเวลาที่จำเป็น เช่นเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวและปลิดฝักถั่วลิสง ดังนั้นกลุ่มผู้จัดทำจึงสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการปลิดฝักถั่วลิสงแทนการใช้มือซึ่งมีปัญหาคือเสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย วิธีการสร้างเครื่องมือนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นการสร้างเครื่องมืออย่างหยาบๆ พบว่าเมื่อใช้วงล้อ 2 วง ที่มีซี่เหล็กพาดระหว่างวงล้อทั้งสองแล้วหมุนสามรถปลิดถั่วลิสงได้ ตอนที่สองเป็นการศึกษาหาระยะห่างระหว่างซี่เหล็ก โดยระยะห่างระหว่างซี่เหล็กที่ใช้ทดลองคือ 32,24,16,และ 12 เซนติเมตรพบว่าระยะห่างระหว่างซี่เหล็กที่เหมาะสมที่สุดคือ 24 เซนติเมตร และได้ศึกษาการหามุมในการวางพาดเพื่อใส่ต้นถั่วลิสง โดยใช้มุม 75,60,45,และ30 องศา พบว่ามุมของการวางถาดที่เหมาะสมคือ 45 องศา จะทำให้ได้ปริมาณของฝักถั่วลิสงมากที่สุดและมีลักษณะของเมล็ดที่สมบูรณ์ดีทั้งนี้พบว่าประสิทธิภาพของเครื่องปลิดถั่วลิสงเป็น 3 เท่าของการใช้แรงงานคนที่ใช้มือปลิดเมื่อใช้ต้นถั่วลิสงจำนวน 5 กิโลกรัม