โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกาวโฟมพัฒนา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิธิวดี พรหมอยู่

  • วันสว่าง ปิยะมงคล

  • สิริพร โสฬส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เตือนใจ วิรัชกุล

  • โสภิศ ปิยะมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัสดุประสาน

  • โฟม กาวโฟม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของตัวทำละลาย วัสดุประสาน อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตกาวโฟม โดยมีวิธีการทดลองคือนำโฟมมาละลายในตัวทำละลายคือ น้ำมันเบนซิน, น้ำมันดีเซล, น้ำมันก๊าด , น้ำมันสน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์ วัสดุประสานที่นำไปผสมคือ ปูนซีเมนต์, ปูนซีเมนต์ขาว และปูนปลาสเตอร์ ในอัตราส่วนต่างๆ และทดลองผสมสีชนิดต่างๆ ลงไปได้แก่ สีฝุ่น, สีน้ำมัน, สีพลาสติก, สีผสมอาหาร ผลการทดลองพบว่า ตัวทำละลายที่ดีที่สุดคือทินเนอร์