โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคีมควั่นกิ่งตอนสำเร็จรูป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนาภรณ์ ทีฆะภรณ์

  • ภูมิ คงห้วยรอบ

  • เศรษฐพงศ์ อัศวรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เตือนใจ วิรัชกุล

  • โสภิศ ปิยะมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์เครื่องมือต้นแบบในการควั่นกิ่งตอนสำเร็จรูป โดยศึกษาระยะความโค้งเว้าของรอยคมทั้งด้านบนและด้านล่างของส่วนที่ใช้ควั่นกิ่งตอน จากการเปรียบเทียบความลึกของรอยคมที่เหมาะสม พบว่าส่วนที่ใช้ในการควั่นกิ่งตอนต้องมีรอยคมประมาณ 1.8-2.0 เซ็นติเมตร และรอยคมต้องโค้งเว้าทั้งด้านบนและด้านล่างเป็นระยะประมาณ 0.15-0.25 เซ็นติเมตร จากจุดกึ่งกลางของรอยคม จากการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องมือพบว่า คีมควั่นกิ่งตอนสำเร็จรูปสามารถควั่นกิ่งโดยใช้เวลา 1.07 นาทีต่อกิ่ง ในขณะที่การควั่นด้วยมีดธรรมดาใช้เวลา 2.23 นาทีต่อกิ่ง และพบว่าคีมควั่นกิ่งตอนสำเร็จรูปสามารถใช้ควั่นกิ่งพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งได้ทุกชนิด โดยใช้ควั่นกิ่งที่มีขนาดเส้นรอบวงประมาณ 2-6 เซ็นติเมตร และกิ่งตอนที่ใช้คีมควั่นสำเร็จรูปมีระยะเวลาในการงอกรากเท่ากับกิ่งตอนที่ควั่นกิ่งด้วยมีดธรรมดา