โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการยับยั้งการเจริญเติบโตของเมล็ดไมยราบยักษ์ด้วยพืชสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประภาพรรณ เสณีตันติกุล

  • วรรณิศา โนจากุล

  • อรฤทัย พรหมสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิต พรหมสงค์

  • บัวคลี่ ภาระกาล

  • มณฑล มณีพงษ์

  • อนงค์ โนจากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์