โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการยับยั้งโรคเส้นดำในยางพาราด้วยพืชสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติมา การะเกต

  • รพีพรรณ โอชม

  • เรียม ก่อเซ้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรูญ กิ่งแก้ว

  • มณฑล มณีพงษ์

  • สุดจิตร โอชม

  • อนันต์ โอชม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางพารา

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาพืชสมุนไพรที่สามารถยับยั้งโรคเส้นดำในยางพาราได้ดีที่สุด พืชที่ใช้ได้แก่ ใบชุมเห็ดเทศ ใบตีนเป็ด ขมิ้นชัน กระเทียม ส่วนยางพาราที่ใช้เป็นพันธุ์ PR261 และสารเคมีที่ใช้ได้แก่ ฟอสเอททิลอะลูเนียม อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ หลอดฉีดยา เครื่องปั่น เครื่องชั่ง ผ้าขาวบาง วิธีดำเนินการทดลองคือ ทำการสำรวจต้นยางโดยเลือกต้นยางที่เป็นโรคเส้นดำ จากนั้นทำการเตรียมสมุนไพร ใบชุมเห็ด มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ตำให้ละเอียด แล้วผสมกับน้ำในอัตราส่วน 60 ต่อ 20 ส่วนสารฟอสเอททิลอะลูเนียม ใช้ 2 ช้อนชาต่อน้ำ 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร สำหรับพืชสมุนไพรชนิดอื่นทำเช่นเดียวกัลใบชุมเห็ด โดยใช้ปริมาณเท่ากันคือ 60 กรัม จากนั้นนำพืชสมุนไพรที่เหมาะสมมาหาปริมาณและสัดส่วน นำสารสกัดที่ได้ไปทากับต้นยางพาราแล้วทำการสังเกตผลที่ได้ จากการทดลองพบว่า สารสกัดจากใบชุมเห็ดเทศสามารถยับยั้ง โรคเส้นดำได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ขมิ้น และใบตีนเป็ด ตามลำดับ ส่วนกระเทียมใช้ยับยั้งโรคเส้นดำไม่ได้ผล และปริมาณที่เหมาะของการใช้ใบชุมเห็ดเทศ เพื่อยับยั้งโรคเส้นดำคือ ใบชุมเห็ดเทศ 80 ส่วน ต่อน้ำ 10 ส่วน หรือใช้ใบชุมเห็ดเทศ 70 ส่วนต่อน้ำ 10 ส่วน ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวจะใช้เวลารักษาโรคเส้นดำน้อยกว่าการใช้สารเคมีฟอสเอททิลอะลูเนียม