โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการขยายพันธุ์คะน้าใบจำนวนมากโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จามรี วัชรพันธุ์

  • ณรงค์เดช คงสุวรรณ

  • พนิดา ละอองจิต

  • ศักดิ์ดา แก้วสองเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2537 5 (14) p84

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

  • คะน้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอดของคะน้าใบ (Brassica alboglabra Bailey) ในตระกูล Cruciferac ในอาหารสูตร MS ที่มีไซโตไคนิน (BA) 1มก./ล. 1เดือน พบว่าเจริญเป็นตายอดใหม่ได้จำนวนมากมาย เมื่อนำตายอดเหล่านั้นมาเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่มีสัดส่วนของปริมาณฮอร์โมนไซโตไคนินต่อออกซิเจน (BA : IAA) ที่แตกต่างกัน 5 สูตรพบว่าสัดส่วนของฮอร์โมนทั้งสอง 1 : 6 สามารถชักนำให้เกิดยอดได้ร้อยละ 100 สัดส่วน BA : IAA = 1:1 ทำให้ความยาวของยอดเจริญได้ดีมากที่สุด 4.36 ซม. สัดส่วนฮอร์โมน 1:4 จะทำให้มีการขยายของเซลล์ได้ดีโดยพบว่าใบจะมีความกว้างโดยเฉลี่ยมากที่สุด 7.5 ม.ม. และสัดส่วนของ BA : IAA = 1:4 - 1:6 ทำให้เกิดรากได้ดังนั้นจึงเห็นว่าฮอร์โมนทั้งสองร่วมเข้าไปในสัดส่วนที่เหมาะสมจะทำให้พืชเจริญและพัฒนาในด้านต่างๆ ได้