โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเยอปีร่าสายพันธุ์ยุโรป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพดล ลิขิตขจรนุวัฒน์ และคณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 การเกษตร ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6(16) p71

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เยอบีรา (Gerbera jamesoii) เป็นไม้ตัดดอกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีแนวโน้มที่จะผลิตมากขึ้น เนื่องจากดอกมีลักษณะสวยงามใช้ปักแจกันได้นานโดยเฉพาะสายพันธุ์ยุโรปเป็นที่นิยมกันมากในประเทศและต่างประเทศ วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์พืชให้ได้จำนวนมากในเวลาอันสั้น การศึกษาการเพิ่มปริมาณการเกิดยอดในอาหาร 2 สูตร คือสูตร MS ที่มี BA ร่วมด้วยตั้งแต่ 1 - 5 มก./ล. และอาหารสูตร MS ที่มี BA 1 - 5 มล./ล. ร่วมด้วย IAA 1 มก./ล. พบว่าทั้งสองสูตรสามารถทำให้เกิดยอดใหม่ที่อยู่กันหนาแน่นเป็นกระจุกประมาณร้อยละ 52 - 63 ในอาหารที่ไม่มี IAA ร่วมด้วยและประมาณร้อยละ 48 - 62 ในอาหารที่มี IAA 1 มก./ล.+BA 1 - 5 มก./ล. การเจริญเติบโตทางด้านความกว้างของใบและความสูงของลำต้นตั้งแต่ 0.34 - 0.45 ซม. และ 1.79 - 2.51 ซม. ตามลำดับ ส่วนอาหารสูตรที่มี IAA 1 มก./ล. ร่วมด้วยมีความกว้างของใบและความสูงของก้านใบตั้งแต่ 0.10 - 0.20 ซม. และ 0.5 - 1.10 ซม. ตามลำดับ การชักนำยอดให้เกิดรากในอาหารสูตร MS ธรรมดา และมี IAA ตั้งแต่ 1 - 4 มก./ล. สามารถชักนำให้เกิดรากได้ ร้อยละ 100 มีจำนวนรากตั้งแต่ 8.80 -10.6 เส้น ความสูงของก้านใบตั้งแต่ 4.48 - 6.0 ซม. ความกว้างของใบตั้งแต่ 0.96 - 1.00 ซม. ดังนั้นถ้าต้องการเพิ่มปริมาณยอดจำนวนมาก (Muliple Shoot) ใส่ BA 2 มก./ล. เพียงอย่างเดียวก็น่าจะพอ และการเร่งให้เกิดรากย้ายต้นอ่อนลงในอาหารสูตร MS ธรรมดาโดยไม่ใสฮอร์โมนร่วมด้วยก็น่าจะเพียงพอ