โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากใบของเศรษฐีพันล้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิศวชา อาศิรวาท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดร.สมรักษ์ พันธ์ผล

  • ดร.เจริญ ภคธีรเธียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เศรษฐีพันล้าน การเพาะ

  • แบคทีเรีย การยั้บยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมบัติการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากใบเศรษฐีพันล้าน การสกัดสารจากใบเศรษฐีพันล้านด้วยตัวทำละลายเมทานอล และสกัดด้วยวิธีคั้นน้ำจากใบสด นำสารสกัดมาทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย 4 สายพันธุ์ ได้แก่ Staphylococcus aureus, Methicilln-resistant Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium และ Pseudomonas aeruginosa พบว่า ส่วนสกัดหยาบเมทานอล สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย S. aureus, Mrthicilln-resistant S. aureus และS. typhimurium น้ำคั้นจากใบสดของต้นเศรษฐีพันล้าน สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย S. aureus และP. aeruginosa