โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการหาประโยชน์จาก EM ball

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยปลายปี 2554 ได้เกิดกระแสและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้ Em ball อย่างมาก คณะผู้จัดทำ จึงมีจุดประสงค์เพื่อหาประโยชน์จาก EM ball โดย ได้สำรวจ คุณสมบัติ, ทดลองกลุ่มจุลินทรีย์ใน EM, หาผลของ EM ball ต่อค่า BOD ของน้ำมูลวัว, เปรียบเทียบผลของ EM ball กับน้ำมูลวัวโดยเติมอากาศและไม่เติมอากาศจากค่า BOD และนำน้ำจากการทำลองที่ได้มารดผักบุ้งเปรียบเทียบการเจริญเติบโต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐชนน นินยวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิเชษฐ สุ่มมาตย์

  • สุภาพร คูหาทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์