โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการหาประโยชน์จาก EM ball

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐชนน นินยวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิเชษฐ สุ่มมาตย์

  • สุภาพร คูหาทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยปลายปี 2554 ได้เกิดกระแสและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้ Em ball อย่างมาก คณะผู้จัดทำ จึงมีจุดประสงค์เพื่อหาประโยชน์จาก EM ball โดย ได้สำรวจ คุณสมบัติ, ทดลองกลุ่มจุลินทรีย์ใน EM, หาผลของ EM ball ต่อค่า BOD ของน้ำมูลวัว, เปรียบเทียบผลของ EM ball กับน้ำมูลวัวโดยเติมอากาศและไม่เติมอากาศจากค่า BOD และนำน้ำจากการทำลองที่ได้มารดผักบุ้งเปรียบเทียบการเจริญเติบโต