โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการหาปริมาณออกซิเจนในแก๊สโดยการประยุกต์วิธีวิเคราะห์แบบ Winkler

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรภิญญา ชุมวรฐายี

  • พัทธ์ธีรา พินธุรักษ์

  • ศุภาพิชญ์ สมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิเชษฐ สุ่มมาตย์

  • สุภาวดี ลุนไชยภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ออกซิเจน

  • แก๊ส

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ออกซิเจนในแก๊สที่สามารถปรับความดันได้ ทดลองปริมาณออกวิเจนที่ละลายในน้ำทดลองเพื่อใช้เป็นกลุ่มควบคุม ทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการหาออกซิเจนในอากาศ ทดลองและสร้างสมการการหาร้อยละความเข้มข้นของออกวิเจนในอากาศ เพื่อสร้างชุดอุปกรณ์การทดลองและวิเคราะห์ออกซิเจนในตัวอย่างแก๊สได้ เป็นการวิเคราะห์แบบปริมาณวิเคราะห์จึงต้องมีความละเอียดรอบคอบมาก สารละลายควรเทียบมาตรฐานก่อนการทดลองเสมอ เครื่องมือวัดต้องใช้ที่มีความละเอียด อุปกรณ์ต้องตรวจสอบไม่ให้มีการรั่วซึม และสามารถหาร้อยละความเข้มข้นของออกซิเจนในตัวอย่างแก๊สอื่น ๆ ได้ โดยสามารถปรับความเข้มข้นและปริมาตรของสารละลายได้เพื่อให้มีความถูกต้องมากที่สุดได้