โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการแยกส่วนออกฤทธิ์จากสารสกัดหยาบผลมะกอก (Crude extract) โดยใช้เทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปะวัฒน์ ศรีแสงทอง

  • ศิโรวัลย์ ขันธวิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รินทร รัตนทา

  • สุเทพ แพทย์จันลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คอลัมน์โครมาโทกราฟี

  • มะกอกสารสกัดหยาบ

  • แบคทีเรียการยับยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแยกสารสกัดหยาบผลมะกอกจากชั้นตัวทำละลายต่างๆ โดยใช้เทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดผลมะกอกที่แยกได้จากคอลัมน์โครมาโทกราฟีต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อ