โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากลูกยอและสารสกัดจากใบรางจืดต่อการลดสารฟอกขาวในถั่วงอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤตพร ดาววิจิตร

  • ณัฐวรรณ ทองชัย

  • แพรวนภา นาบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถั่วงอก

  • ลูกยอ สารสกัด

  • สารฟอกขาว

  • ใบรางจืด สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานผลของสารสกัดจากลูกยอและสารสกัดจากใบรางจืดต่อการลดสารฟอกขาวในถั่วงอกมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบความสามารถในการลดสารฟอกขาวในถั่วงอกของสารสกัดจากลูกยอและสารสกัดจากใบรางจืด จากการศึกษาพบว่า สารสกัดจากลูกยอและสกัดจากใบรางจืดมีความสามารถในการลดสารฟอกขาวในถั่วงอก โดยสารสกัดจากใบรางจืดมีความสามารถในการลดสารฟอกขาวในถั่วงอกได้ดีกว่าสารสกัดจากลูกยอ