โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหุ่นยนต์เก็บจอกแหน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนาธิป ศรีทรัพย์

  • ภัทรศธรณ์ ถาวรนุรักษ์

  • สิรวิชญ์ ตรีเปีย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สศิธร ปูเต๊ะ

  • เจษฎา ศรีทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จอก กำจัด

  • สิ่งประดิษฐ์

  • หุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์

  • แหน กำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานหุ่นยนต์เก็บจอกแหนเป็นโครงงานที่ศึกษาและประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บจอกแหน และศึกษาประสิทธิภาพในการเก็บจอกแหนของหุ่นยนต์ ซึ่งจอกแหนเป็นพืชน้ำที่เจิญเติบโตอย่างรวดเร็วและเกาะกลุ่มกันปริมาณมากในแหล่งน้ำซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดในสระร้อยปีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทางผู้จัดทำโครงงานต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้ จึงได้มีการประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บจอกแหนขึ้นเพื่อเก็บจอกแหนที่อยู่ในสระร้อยปีเบญจมราชูทิศ ชึ่งจะช่วยให้ปัญหาน้ำเสียลดลง และจะช่วยให้สามารถเก็ยจอกแหนได้ในบริเวณกว้าง จากการศึกษาพบว่าหุ่นยนต์ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมีประสิทธิภาพในการเก็บจอกแหนได้ โดยสามารถเก็บได้2-3กิโลกรัมต่อการเก็บ1ครั้ง ระยะสัญญาณของรีโมทคอนโทรล คือ15เมตร ซึ่งช่วยในการทุ่นแรงในการเก็บจอกแหนได้เป็นอย่างดี