โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตเอทานอลจากหญ้าปากกล้วย (Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv.) โดยใช้เชื้อราธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติมณฑ์ ลิบน้อย

  • ณัฐมน กอเจริญรัตน์

  • เขตธนะ ถนนทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

  • ดร.หทัยชนก คมแม่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หญ้าปากกล้วยการสกัด

  • เชื้อรา

  • เอทานอลการผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตเอทานอลจากหญ้า เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนในอนาคตซึ่งมีต้นทุนในการผลิตต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์ในการทดลองคือ เพื่อศึกษาความสามารถในการย่อยเซลลูโลสของเชื้อราจากธรรมชาติผลปรากฏว่า พบว่าเชื้อราที่มีเส้นใยสีเหลืองมีอัตราการเจริญเติบโตได้ดีที่สุด และสามารถย่อยสลายเซลลูโลสได้ เพื่อศึกษาปริมาณน้ำตาลกลูโคสและระยะเวลาที่เชื้อราจากธรรมชาติใช้ในการย่อยสลายเซลลูโลสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสผลปรากฏว่าในอาหารเลี้ยงเชื้อหญ้าที่ผ่านกระบวนการ base hydrolysis และเติมยีสต์มีปริมาณน้ำตาลกลูโคสสูงที่สุดคือ 9.802 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และมีปริมาณน้ำตาลกลูโคสสูงที่สุดในวันที่ 24 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการย่อยเซลลูโลสของเชื้อราจากธรรมชาติผลปรากฏว่า เชื้อราในธรรมชาติที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อหญ้าที่ผ่านกระบวนการ base hydrolysis และเติมยีสต์ จะมีปริมาณเซลลูโลสลดลงมากที่สุด และเพื่อศึกษาปริมาณเอทานอลผลปรากฏว่าเชื้อราในธรรมชาติที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อหญ้าที่ผ่านกระบวนการ base hydrolysis และเติมยีสต์ จะมีปริมาณเอทานอลสูงที่สุด คือ 0.070% v/v ในวันที่ 12 วัน