โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของการย่อย การลอยหมึกและการฟอกกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าด้วยสารจากธรรมชาติที่มีต่อน้ำหนักและคุณภาพของเยื่อกระดาษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนพิชญ์ ภคเจริญสวัสดิ์

  • ศิขรินทร์ วิเขียรชัย

  • อนุชา ไทยนาพา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทกายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การฟอกกระดาษ

  • การลอยหมึก

  • หนังสือพิมพ์

  • หนังสือพิมพ์การย่อย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาผลของการย่อย การลอยหมึกและการฟอกกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าด้วยสารจากธรรมชาติที่มีผลตต่อน้ำหนักและคุณภาพของเยื่อกระดาษเพื่อลดการใช้สารเคมีในกระบวนการรีไซเคิลกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าให้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ชนิดและความเข้มข้นของสารย่อย สารลอยหมึก และการฟอกเยื่อกระดาษหนังสือพิมพ์เก่า พบว่า น้ำขี้เถ้าเข้มข้นช่วง 40%-60% โดยมวลต่อปริมาตร น้ำถั่วเหลืองเข้มข้น 90% โดยมวลต่อปริมาตร และน้ำมะกรูดเข้มข้น 90% โดยปริมาตรมีความเหมาะสมในการย่อย การลอยหมึกและการฟอกกระดาษหนังสือพิมพ์เก่า ตามลำดับ โดยมีผลทำให้คุณภาพความขาวของเยื่อกระดาษหนังสือพิมพ์ดีขึ้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มปัจจัยทางด้านอุณหภูมิและระดับค่า pH ของสารทั้ง 3 ชนิด เพื่อให้คุณภาพของเยื่อกระดาษดีขึ้นกว่านี้ เหมาะสมกับจุดประสงค์ในการใช้งาน จะได้นำเยื่อกระดาษไปใช้ให้เกิดประโยชน์