โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยับยั้งการเจริญของเชื้อ Escherichia Coli ด้วยสารสกัดหยาบจากเปลือกฝักสะตอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูมินทร์ ชุมภู

  • ภูวสุ ชูมณี

  • อัครพล ชูประสูตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Escherichia Coli

  • สะตอ เปลือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาถึงสะตอพืชทางภาคใต้ที่ผู้คนนิยมบริโภคกันและไม่ได้นำเปลือกฝักสะตอไปใช้ประโยชน์ และจากการศึกษาพบว่าในเปลือกฝักสะตอมีสารแทนนินอยู่ ซึ่งแทนนินมีคุณสมบัติตกตะกอนโปรตีน ทำให้หนังสัตว์ไม่เน่าเปื่อย มีฤทธิ์ฝาดสมาน ใช้รักษาท้องเสียและมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียเมื่อนำมายับยั้งเจริญของ E. coli พบว่า ประสิทธิภาพการยับยั้งเช้อ E. coli ด้วยสารสกัดจากฝักสะตอ กับน้ำกลั่นและสารเคมีตามท้องตลาด(เอทิลแอลกอฮอล์) ที่ระดับความเข้มข้น 95% ด้วยวิธี paper disc assay ผลปรากฏว่า สารสกัดหยาบจากเปลือกฝักสะตอในเอทิลแอลกอฮอล์ 70% และสารสกัดหยาบจากเปลือกฝักสะตอในเอทิลแอลกอฮอล์ 95% มีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ E. coli ได้ดีกว่าน้ำกลั่นและเอทิลแอลกอฮอล์ที่ระดับความเข้มข้น 95% ซึ่งมีบริเวณการยับยั้ง (Clear Zone) เท่ากับ 14.5 บวกลบ 1.53 มิลลิเมตร 18.5 บวกลบ 1.53 มิลลิเมตร 0.00 มิลลิเมตร และ 0.00 มิลลิเมตร ตามลำดับ