โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องด้านเดียว พิชิตสามด้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤติพงศ์ ทองศักด์

  • ชินกฤต แสงวิสุทธิ์

  • ชุติพนธ์ ตัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พีทาโกรัส

  • สามเหลี่ยมมุมฉาก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาทฤษณีบทพีทาโกรัสพบว่าการหาความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นต้องทราบด้าน 2 ด้าน ผู้จัดทำจึงสนใจในการหาความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกรณีที่ทราบความยาวเพียงด้านเดียว โดยใช้ความรู้เรื่องลำดับเลขคณิตและอนุกรมเลขคณิต ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สามารถหารูปแบบความสัมพันธ์ของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ได้ 2 กรณีดังนี้ กรณีที่ 1. เมื่อความยาวด้านประกอบมุมฉาก ด้านที่สั้นกว่า เป็นจำนวนคี่ และมีความยาวด้านที่ 2 กับความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากป็นจำนวนคี่ จะได้ความสัมพันธ์ดังนี้ ความยาวด้านที่ 1 ยาว k(2n+1) ความยาวด้านที่ 2 ยาว k(2n2+2n+1) ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากยาว k(2n2+2n+1) กรณีที่ 2. เมื่อความยาวด้านประกอบมุมฉาก ด้านที่สั้นกว่า เป็นจำนวนคู่ และมีความยาวด้านที่ 2 กับความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากป็นจำนวนคู่ จะได้ความสัมพันธ์ดังนี้ ความยาวด้านที่ 1 ยาว k/2(2n+4) ความยาวด้านที่ 2 ยาว k/2(2n2+4n+3) ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากยาว k/2(n2+4n+5)