โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาชนิดของอาหารเป็ดที่มีผลต่อปริมาตรของไข่แดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นาเดีย ฉิมฉ่ำ

  • รัตติกาล พันกาแด

  • สิขรินทร์ แก้วกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เป็ด การเจริญเติบโต

  • ไข่แดง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของอาหารเป็ดที่มีผลต่อปริมาตรของไข่แดง โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเป็ดที่ใช้ในการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม ขั้นตอนที่ 2 เตรียมอาหารเป็ดทั้งหมด 3 ชนิดคือ 1. อาหารเป็ดมาตรฐาน 2. อาหารเป็ดมาตรฐานผสมเปลือกกุ้ง 3. อาหารเป็ดมาตรฐานผสมเปลือกปู ในอัตราส่วน 4:1 เท่ากัน ขั้นตอนที่ 3 คือการทดลอง ในการทดลองให้อาหารเป็ดแต่ละชนิดกับเป็ดแต่ละกลุ่ม โดยให้อาหารกลุ่มละ 100 กรัม/ครั้ง วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น เมื่อเป็ดเริ่มออกไข่จึงนำไข่ของเป็ดทั้ง 3 กลุ่มมาชั่งหาปริมาตรของไข่แดง และหาค่าเฉลี่ยของทั้งหมด สังเกตและบันทึกผลทุกๆ 3 วัน เป็นระยะเวลา 1 เดือน จากการศึกษาพบว่าไข่แดงที่ได้จากเป็ดที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารมาตรฐานผสมเปลือกกุ้ง ในอัตราส่วน 4:1 ไข่แดงจะมีขนาดใหญ่ เนื่องจากไคโตวานที่พบในเปลือกกุ้ง จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตผสม ที่ประกอบด้วยอนุพันธ์ของน้ำตาลกลูโคสที่มีธาตุไนโตรเจนติดอยู่ด้วยทำให้มีคุณสมบัติที่ส่งผลให้ปริมาณไข่แดงเพิ่มขึ้น