โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแป้งสีทำขนมจากพืชสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นวพรรษ เทพปุ๋ย

  • รวีวรรณ แซ่ง่ำ

  • ศุภวิชญ์ ยอดศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชสมุนไพร

  • สีธรรมชาติ

  • แป้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องแป้งสีทำขนมจากพืชสมุนไพร มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดสีจากพืชในท้องถิ่นมาใช้แทนสีสังเคราะห์ และเปรียบเทียบความเข้มข้นของสีผงและสีน้ำที่เหมาะสมกับการทำขนม โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 การทดลอง คือ 1. ศึกษาชนิดของพืชที่จะให้สีผสมอาหาร ได้แก่ เตยหอม ฟักทอง เฟื่องฟ้า กระเจี๊ยบ อัญชัน ส้ม แครอท มันม่วง มะละกอ และตำลึง 2. ศึกษาและสังเกตสีของพืชที่ผสมกับแป้งข้าวเหนียว 3. ศึกษาและสังเกตสีของแป้งก่อนต้มและหลังต้ม 4. ศึกษาการแห้งของแป้งระหว่างตากแดดกับแช่ตู้เย็น จากการทดลองพบว่าพืชทั้ง 10 ชนิด สามารถให้น้ำและความเข้มข้นของสีได้ในปริมาณที่ไม่เท่ากัน ศึกษาและสังเกตสีของพืชที่ผสมกับแป้งข้าวเหนียว พบว่าสีที่ได้จากการสกัดของพืชก่อนนำมาผสมกับแป้งข้าวเหนียวจะมีความเข้มของสีมากกว่าสีที่เกิดหลังจากการผสมแป้ง ศึกษาและสังเกตสีของแป้งก่อนต้มและหลังต้ม พบว่าสีของแป้งข้าวเหนียวหลังต้มจะมีความเข้มของสีมากกว่าสีของแป้งข้าวเหนียวก่อนต้ม และจากการศึกษาการแห้งของแป้งระหว่างตากแดดกับแช่ตู้เย็น พบว่าแป้งข้าวเหนียวที่นำไปแช่ตู้เย็นจะมีความแห้งมากกว่าแป้งข้าวเหนียวที่นำไปตากแดด