โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มความเหนียวของเชือกไนลอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐธิกา ธนชิตชัยกุล

  • พรชนก รัดไว้

  • เกตุนภา เลิศสูงเนิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเพิ่มความเหนียวของเชือกไนลอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของพืชที่เพิ่มความเหนียวให้เชือกไนลอนได้ดีที่สุด ศึกษาเปรียบเทียบความเหนียวระหว่างเชือกไนลอนที่ผ่านกระบวนการต้มและเพิ่มสารสกัดกับเชือกไนลอนที่ไม่ผ่านกระบวนการต้ม ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเปลือกประดู่แบบชิ้นและแบบผงที่สามารถเพิ่มความเหนียวให้เชือกไนลอนได้ดีที่สุด ศึกษาความเข้มข้นของเปลือกประดู่ที่สามารถเพิ่มความเหนียวให้เชือกไนลอนได้ดีที่สุด และศึกษาระยะเวลาในการแช่เชือกไนลอนที่สามารถเพิ่มความเหนียวให้เชือกไนลอนได้ดีที่สุด จากผลการทดลองพบว่าเปลือกประดู่สามารถเพิ่มความเหนียวให้เชือกไนลอนได้ดีที่สุด จากเปลือกไม้ทั้ง 4 ชนิด คือ ประดู่ เสม็ด ละมุด มังคุด เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเชือกไนลอนที่ผ่านกระบวนการต้มและเพิ่มสารสกัดกับเชือกไนลอนที่ไม่ผ่านกระบวนการต้ม พบว่าเชือกไนลอนที่ผ่านกระบวนการต้มและเพิ่มสารสกัดมีความเหนียวมากกว่า เปรียบเทียบระหว่างเปลือกประดู่แบบชิ้นและแบบผง พบว่าเปลือกประดู่แบบผงสามารถเพิ่มความเหนียวให้เชือกไนลอนได้ดีกว่า ศึกษาความเข้มข้นของเปลือกประดู่ที่มีผลต่อความเหนียว พบว่าความเข้มข้น 30 g. ผสมกับน้ำ 300 ml. สามารถเพิ่มความเหนียวให้เชือกไนลอนได้ดีที่สุด และระยะเวลาในการแช่เชือกไนลอนที่สามารถเพิ่มความเหนียวให้เชือกไนลอนได้ดีที่สุด คือ 3 ชม.