โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องขจัดคราบขมิ้นด้วยพืชในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปฏิพล ธรรมโชติ

  • ปณิธาน จันทวาส

  • ศักดิธัช ฤกษ์รัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขมิ้น การขจัดคราบ

  • พืช การประยุกต์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องขจัดคราบขมิ้นด้วยพืชในท้องถิ่น จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาพืช ชนิดของพืช และส่วนต่าง ๆ ของพืชที่สามารถขจัดคราบขมิ้นได้ดีที่สุด ศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบขมิ้นด้วยสารสกัดจากแคแดงผสมน้ำมะนาวในอัตราส่วนที่ต่างกัน ศึกษาอัตราส่วนของน้ำยาล้างจานผสมสารสกัดจากแคแดงและน้ำมะนาวในอัตราส่วนต่าง ๆ สำหรับการขจัดคราบขมิ้น และศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแคแดงและน้ำมะนาวกับแคแดงและน้ำมะนาวที่ผสมแอลกอฮอล์ พบว่าแคแดงและมะนาวเป็นพืชที่สามารถขจัดคราบขมิ้นได้ดีที่สุด โดยส่วนของแคแดงที่มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบขมิ้นได้ดีที่สุด คือ กลีบดอก จากการทดลองศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบขมิ้นด้วยสารสกัดจากแคแดงผสมน้ำมะนาวในอัตราส่วนที่ต่างกัน พบว่าอัตราส่วนสารสกัดแคแดง 5 กรัม/น้ำมะนาว 5 กรัม มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบขมิ้นมากที่สุด จากการทดลองศึกษาอัตราส่วนของน้ำยาล้างจานผสมสารสกัดจากแคแดงและน้ำมะนาวในอัตราส่วนต่าง ๆ สำหรับการขจัดคราบขมิ้น พบว่าปริมาณสารสกัดจากแคแดงผสมน้ำมะนาว 5 กรัม/น้ำยาล้างจาน 5 กรัม มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบขมิ้นมากที่สุด และจากการทดลองศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแคแดงและน้ำมะนาวกับแคแดงและน้ำมะนาวที่ผสมแอลกอฮอล์ พบว่าน้ำมะนาวที่ผสมแอลกอฮอล์สามารถขจัดคราบขมิ้นได้ดีที่สุด