โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ของหอยโล่ บริเวณลำห้วย เขตอำเภอกงหรา และอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยการจำแนกด้วย radular

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลดา คงบัน

  • พลอยชฎา ธนาวุฒิ

  • ศิรภัสร คงเหล่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระโนดวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟันหอย (Radular)

  • หอยโล่ การเจริญเติบโต

  • หอยโล่ สายพันธุ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ของหอยโล่ด้วย radular เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของหอยโล่และเพื่อศึกษาลักษณะของฟันหอย(radular) เพื่อจำแนกชนิดพันธุ์ ผลการศึกษาพบว่า การจำแนกตามลักษณะสัณฐานวิทยา บางลักษณะมีความคล้ายคลึงกัน แต่บางลักษณะมีความแตกต่างกันทั้งรูปทรงของเปลือก ลักษณะการขดวนของเปลือก จำนวนวง ลักษณะของรอยต่อระหว่างวง ลักษณะลวดลายบนเปลือก และลักษณะฝาปิดบนเปลือก ดังนั้นในการระบุชนิดของหอยไม่สามารถระบุชนิดของหอยว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่ อาจจำแนกได้โดยการศึกษาจากฟันหอย ซึ่งจากการศึกษาพบหอย 5 ชนิด เป็นหอยโล่ 4 ชนิด หอยโล่ 1.Brotia citrina มีสูตรฟัน 1:3:1:3:1 หอยโล่ 2.Brotia costular มีสูตรฟัน 2:1:1:1:2 หอยโล่ 3.Brotia armata มีสูตรฟัน 3:1:1:1:3 หอยโล่ 4.Brotia peninsularis มีสูตรฟัน 2:3:1:3:2 และชนิดสุดท้ายไม่ใช่หอยโล่ คือหอยน้ำจืด Melanoides tuberculate ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านเรียกว่าหอยโล่ ซึ่งเมื่อไปค้าในเอกสารที่เกี่ยวข้องจะพบว่าไม่ได้อยู่ในวงศ์ Brotia แต่อยู่ในวงศ์ Melanoides ซึ่งมีสูตรฟันนับไม่ได้