โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิริวรรณ จันทร์ทอง

  • สุธิมา กลับดี

  • โยษิตา สิงห์ดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระโนดวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟางข้าว

  • ไรแดง การเพาะเลี้ยง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.การเพาะเลี้ยงไรแดงโดยฟางข้าวเพื่อศึกษาผลของฟางข้าว ลักษณะของฟางข้าว ระยะเวลาในการแช่ฟางและชนิดของอาหารที่มีผลต่อปริมาตรไรแดงมีวิธีการทดลองโดย นำน้ำใส่ภาชนะ 4 ใบ ใบละ 5000 cm3 ใบที่ 1 ไม่ใส่ฟาง ใบที่ 2-4 ใส่ฟาง 20g, 40g, และ 60g ตามลำดับ แช่ทิ้งไว้ 1 คืนนำไรแดง 100 ตัวใส่ลงในภาชนะทั้ง 4 ใบ พบว่า อัตราส่วนระหว่างฟางข้าว 20g ต่อน้ำ 5000 cm3 ไรแดงเจริญเติบโตได้ดีที่สุด 2.ศึกษาค่าความเป็นกรด-เบส โดยนำน้ำใส่ภาชนะ 3 ใบ ใบละ 5000 cm3 ใส่น้ำที่มีค่า pH3, pH7, pH11 ใส่ฟาง 20 g ทั้ง 3 ภาชนะแช่ไว้ 1 คืนแช่ทิ้งไว้ 1 คืนนำไรแดง 100 ตัวใส่ลงในภาชนะทั้ง 3 ใบ พบว่าค่าpH7สามารถทำให้ไรแดงเจริญเติบโตได้ดีที่สุด 3. ศึกษาลักษณะของฟางที่มีผลต่อไรแดงโดย นำน้ำใส่ภาชนะ 3 ใบ ใบละ 5000 cm3 โดยใส่ฟางไม่สับ สับ 4 นิ้ว สับละเอียดลงในภาชนะที่ 1-3 ตามลำดับแช่ทิ้งไว้ 1 คืนนำไรแดง 100 ตัวใส่ลงในภาชนะทั้ง 3 ใบ พบว่าฟางข้าวที่ไม่สับทำให้ไรแดงเจริญเติบโตได้ดีที่สุกชด 4. ศึกษาระยเวลาในการแช่ฟางที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไรแดง โดยนำน้ำใส่ภาชนะ 9 ใบ ใบละ 5000 cm3 นำฟางข้าวสับละเอียดใส่ลงในภาชนะ 3 ใบ แล้วนำไปแช่ 1 วัน, 3 วันและ 5วันแล้วนำไรแดง ใส่ลงไปใบละ 100 ตัว หลังจากนั้นทำเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็นฟางข้าวที่สับ 4 นิ้วกับฟางข้าวที่ไม่สับแทน พบว่าระยะแช่ฟาง 1 วันทำให้ไรแดงเจริญเติบโตได้ดีที่สุด 5. ศึกษาชนิดของอาหารที่มีผลต่อปริมาณไรแดง โดยนำน้ำใส่ภาชนะ 3 ใบ ใบละ 5000 cm3 โดยใส่ฟางข้าวไม่สับ อาหารสำเร็จรูป และอาหารเสริม พบว่าอาหารเสริมจะทำให้ไรแดงเจริญเติบโตได้ดีที่สุด