โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัฐติยา ภักดี

  • สุประวีณ์ จันทร์สุวรรณ

  • สุพิชญา จันทร์สุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระโนดวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญเงิน ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สาหร่ายพวงองุ่น การเจริญเติบโต

  • สาหร่ายพวงองุ่น การเพาะเลี้ยง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ใช้วิธีการเพาะเลี้ยง 3 แบบ คือ แบบธรรมดา แบบใส่ดิน และแบบใส่ตะกร้า พบว่า การเพาะเลี้ยงแบบดินสาหร่ายสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุด เพื่อการศึกษาค่าความเค็มของน้ำ โดยใช้ค่าความเค็มที่ 25, 30,35 และ40 ppt พบว่า ค่าความเค็มที่ 30 ppt สาหร่ายสามารถเติบโตได้ดี การศึกษาระดับความลึกของน้ำ ใช้ระดับความลึกที่ 5 และ 10 นิ้ว พบว่า ระดับความลึก 5 นิ้ว สาหร่ายสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุด เพื่อศึกษาวิธีการลดกลิ่นคาว โดยการนำสาหร่ายพวงองุ่นที่มีกลิ่นคาว มาใส่ในภาชนะที่มีน้ำทะเลสะอาด เป็นระยะเวลา 4 วัน และทุก ๆ วันจะปลี่ยนน้ำทะเลที่สะอาด สังเกตโดยการดมกลิ่น พบว่า ระยะเวลาลดกลิ่นคาวของสาหร่ายพวงองุ่นระยะเวลา 3 วัน ไม่มีกลิ่นคาว เพื่อศึกษาการบำบัดน้ำของสาหร่ายพวงองุ่น โดยการนำสาหร่ายพวงองุ่นที่มีน้ำหนัก 80, 100 และ 120 กรัมใส่ลงภาชนะที่น้ำทะเล พบว่า สาหร่ายพวงองุ่นปริมาณ 120 กรัม สามารถบำบัดน้ำได้ดีกว่า เพื่อศึกษาบรรจุภัณฑ์ของสาหร่ายพวงองุ่น โดยเตรียมรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 3 ชนิด ได้แก่ กล่องพลาสติก กล่องมะเขือเทศ และถุงPPพับข้าง พบว่า กล่องพลาสติกสามารถเก็บรักษาสาหร่ายพวงองุ่นได้นานที่สุดเป็นเวลา 12 วัน