โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตเอทานอลจากจอก Production of Ethanol from Water Lettuce

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปภัสสร วงศ์สุวัฒน์

  • พัฑฒิดา นุ้ยเพชร

  • สิริยา ศรีสมบูรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จอก

  • เอทานอลการผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการผลิตเอนทานอลจากจอกมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริกที่มีผลต่อความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลที่ได้จากไฮโดรไลซ์จอก และศึกษาความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลที่มีผลต่อปริมาณเอทานอลที่ได้จากการหมักด้วยยีสต์ โดยจากการทดลองพบว่า ความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริกมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลที่ได้จากไฮโดรไลซืจอกทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 มีความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลมีความสัมพันธ์กับปริมาณเอทานอลที่ได้รับจากการหมักด้วยยีสต์ทิศทางบวก เมื่อได้พิจารณาความเหมาะสมในการไฮโดรไลซ์กลับพบว่าความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริกที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.5 - 0.7 M เพราะการใช้ความเข้มข้นที่สูงเกินไป ไม่ได้ให้ความเข้มของสารละลายน้ำตาลที่สูงมากนักเมื่อเทียบกับอัตราส่วน