โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเตรียมสารเคลือบผิวไม้แปรรูปให้มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันท์นภัส อินทร์แถม

  • วรัญญา ซุยหลง

  • อาทิตยา ทะเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารเคลือบ

  • ไม้แปรรูป

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอัตราส่วยของเอทานอลต่อน้ำ เพื่อเตรียมอนุภาคนาโนซิลิก้า ใช้เป็นสารเคลือบผิวที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำ ในการเคลือบผิวไม้อัดแปรรูป และศึกษาการหาประสิทธิภาพของสารเคลือบโดยวัดจากค่ามุมสัมผัสระหว่างพื้นผิวกับหยดน้ำที่เกาะบนพื้นผิว จากการทดลองเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างเอทานอลกับน้ำไว้ด้วยกัน 3 อัตราส่วน 1. เตรียมด้วยอัตราส่วน เอทานอล 30 ml : น้ำ 20 ml ได้ค่ามุมสัมผัส 95.33 บวกลบ 3.77 องศา 2. เตรียมด้วยอัตราส่วน เอทานอล 40 ml : น้ำ 10 ml ได้ค่ามุมสัมผัส 80.00 บวกลบ 0.81 องศา 3. เตรียมด้วยอัตราส่วน เอทานอล 50 ml : น้ำ 0 ml ได้ค่ามุมสัมผัส 95.33 บวกลบ 0.47 องศา ผลปรากฏว่า ที่อัตราส่วนของเอทานอล ต่อน้ำ 30 : 20 มีค่ามุม สัมผัสระหว่างพื้นผิวเท่ากับ 95.33 บวกลบ 3.77 รายงานว่าถ้ามุมสัมผัสในช่วง 90-150 องศา พื้นผิวนั้นมีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ แต่หากมุมสัมผัสมากกว่า 150 องศา เรียกว่าผิวไม่เปียก เกิดขึ้นเมื่อแรงยึดติดมีค่าน้อยกว่าแรงเชื่อมแน่นมาก เมื่อแตะน้ำลงบนพื้นผิววัสดุ ของเหลวสามารถกลิ้งไปมาบนผิว ได้อิสระเหมือน ลูกบอลกลิ้งบนพื้นเรียบ เช่น หยดน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัว