โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษารูปแบบการจัดเรียงสปริงเกอร์ในสนามหญ้าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวรา ครลอย

  • ต่อม ปูออ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สนามหญ้า ดูแล

  • สปริงเกอร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการจัดเรียงสปริงเกอร์ในสนามหญ้าโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด กล่าวคือ สามารถจัดวางสปริงเกอร์ให้น้ำกระจายได้ครอบคลุมพื้นที่สนามทั้งหมด โดยมีพื้นที่ซ้อนทับกันน้อยที่สุด และใช้งบประมาณน้อยที่สุด จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่าสปริงเกอร์จะกระจายน้ำออกมาในรูปแบบของวงกลม ผู้จัดทำจึงได้สร้างแบบจำลองการติดตั้งสปริงเกอร์ในสนามโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s sketchpad version 4.06 และนำความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่อง Equal circles intersect in a single point มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาโครงงานนี้ จากการศึกษาได้ข้อสรุปว่าการจัดเรียงสปริงเกอร์แบบให้จุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ขนาดรัศมี 15.5 เมตร จำนวน 18 อัน คิดเป็นราคาทั้งหมด 13,365 บาท ซึ่งเกิดพื้นที่ทับซ้อนของวงกลม 1672 ตารางเมตร ทำให้การจัดเรียงสปริงเกอร์ในสนามเหย้าโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น