โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสกัดและศึกษาประสิทธิภาพในการละลายโฟมโดยสารสกัดจากพริกไทย ผิวเปลือกส้มวาเลนเซีย และผิวเปลือกมะกรูด

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเปลือกมะกรูดและพริกไทยสดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการรีไซเคิล ขยะโฟมจึงได้ทำการทดลองสกัดน้ำมันจากผิวของเปลือกมะกรูดและพริกไทยโดยวิธีการกลั่นแบบธรรมดา โดยพบว่าเปลือกมะกรูดสามารถให้สารสกัดน้ำมันได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ1.67 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราการละลายโฟมพอลิสไตรีนขนาด 4x4x0.3 เซนติเมตร ระหว่างสารสกัดจากพริกไทยสด ผิวเปลือกมะกรูด ผิวของเปลือกส้ม โทลูอีน เบนซีนและอะซิโตน อย่างละ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร มาละลายโฟมพอลิสไตตรีนจนกระทั่งอิ่มตัว ซึ่งสารสกัดจากผิวเปลือกมะกรูด ใช้เวลาในการละลายโฟมพอลิสไตรีนได้น้อยที่สุด โดยสามารถละลายโฟมพอลิสไตรีนได้มากถึง 11 ชิ้น/ตัวทำละลาย 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับโทลูอีน เบนซีน และอะซิโตน พบว่าสารทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพในการละลายโฟมมากกว่าสารสกัดจากผิวเปลือกมะกรูด แต่สารที่ได้จากการผสมระหว่าง โฟมโพลิสไตรีนกับสารสกัดน้ำมันจากผิวพืชวัตถุดิบ ไม่เป็นอันตรายจึงสามารถนำกลับมาดัดแปลงเพื่อเป็นพลาสติกใช้ในด้านอื่นได้ต่อเนื่อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมพ์มาดา บุญหมื่น

  • ศุภกานต์ หน่อหล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระบวนการรีไซเคิล

  • สมุนไพร สารกัด

  • โฟม กำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์