โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการเรืองแสงของอนุพันธ์เอมีนของออกซีลูซิเฟอรินในหิ่งห้อยโดยวิธีการทางคอมพิวเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญารัตน์ เรืองบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หิ่งห้อย การเรืองแสง

  • อนุพันธ์เอมีน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการเรืองแสงของอนุพันธ์เอมีนในโครงสร้างที่จำลองจากสารออกซีลูซิเฟอรินในหิ่งห้อย โครงสร้างดังกล่าวสามารถเกิดการเรือนแสงได้ สารออกซีลูซิเฟอรินจะถูกเปลี่ยนวง Thaizole เป็น 1H-Pyrrole furan Thiophene และ 1H-imidazole โครงสร้างสารถูกวิเคราะห์โดยวิธี CAM-b3lyp และใช้ Basis set แบบ6-3g(d.p) ในสภาวะที่สารละลายในน้ำ มีขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้การวาดโครงสร้างสาร โดยใช้โปรแกรม Gaussview 5.0 และการวิเคราะห์การเรืองแสง ได้แก่ การหาโครงสร้างที่มีพลังงานต่ำที่สุดที่สภาวะกระตุ้น และการหาพลังงานที่สารถูกกระตุ้นไปยังสภาวะกระตุ้น การหาโครงสร้างที่เสถียรที่สุดที่สภาวะกระตุ้น และการหาพลังงานที่สารเรืองแสงออกมาโดยใช้โปรแกรม Gaussian 09 ซึ่งสามารถคำนวรค่าความยาวคลื่นได้โดยใช้โปรแกรม Gaussian จากการคำนวณ พบว่า สาร 2-(thiophen-2-yl)benzo[d]thiazol-6-amine เป็นสารที่สามารถมองเห็นการเรืองแสงได้ และสารดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็นสารตรวจจับ H2S ด้วยการ Fluorescence ได้