โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องครีมขัดรองเท้าจากเมล็ดกระบก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รณกร ใบเขียวอ่อน

  • ลภัสรดา เหล็กเพ็ชร

  • เด็หญิงธมลวรรณ เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ครีมขัดรองเท้า

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เมล็ดกระบก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเราคงปฏิเสธกันไม่ได้ว่าน้ำยาขัดรองเท้าได้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ซึ่งในครีมขัดรองเท้านั้นมีสารผิดที่มีชื่อว่า ซูดาน เรด ผสมอยู่ซึ่งมีผลต่อร่างกายสารผิดชนิดนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้ด้วย การรับประทานอาหาร การสูดดมหรือการสัมผัส ซึ่งอาก็ให้เกิดโรคมะเร็งได้ เราจึงสนใจศึกษาทำครีมขัดรองเท้าจากเมล็ดกระบกโดยมีวีตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อทำครีมขัดรองเท้าจากเมล็ดกระบก 2.เปรียบเทียบครีมขัดรองเท้าจากเมล็ดกระบกกับครีมขัดรองเท้าตามท้องตลาด มีขั้นตอนการทำดังนี้ นำเมล็ดกระบกมาเคี่ยวให้เกิดน้ำมัน และนำส่วนผสมพาราฟิน วาสลีน และถ่านบด เคี่ยวผสมในอัตราส่วน 1:1:1:1, อัตราส่วน 2:1:1:1, อัตราส่วน 3:1:1:1 โดยมวล ปละบันจุใส่ภาชนะ รอจนครีมแข็งตัว ผลการทดลอง พบว่าครีมขัดรองเท้าจากเมล็ดกระบกมีเนื้อครีมละเอียด เมื่อนำมาขัดรองเท้ามีความมันวาวมากกว่าครีมขัดรองเท้าตามท้องตลาด