โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาระยะเวลาในการหมักน้ำหมักชีวภาพที่เหมาะสมสำหรับการจับตัวของน้ำยาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรภัทร วงศ์พิทักษ์

  • เกศินี ขันเคน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำหมักชีวภาพ

  • ยางพารา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาระยะเวลาในการหมักน้ำหมักชีวภาพที่เหมาะสมสำหรับการจับตัวของน้ำยาง จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาระยะเวลาในการหมักน้ำหมักชีวภาพที่เหมาะสมสำหรับการจับตัวของยางพาราแทนารเคมีของพืช 3 ชนิด คือ สับปะรด หญ้าขน และหมาก เพื่อเกษตรกรจะได้ทราบระยะเวลาที่เหมาะสมในการหมักน้ำหมักชีวภาพ ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และใช้สารจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด