โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องวัดระยะทางอเนกประสงค์จากบอร์ดหุ่นยนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติพช แม่นมั่น

  • ดรรชนี พรมจันทร์

  • ธนาภณ สุวรรณโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หุ่นยนต์

  • เครื่องวัดระยะทาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์เครื่องวัดระยะทางอเนกประสงค์จากบอร์ดหุ่นยนต์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการประดิษฐ์เครื่องวัดระยะทางอเนกประสงค์จากบอร์ดหุ่นยนต์ เพื่อศึกษาการวัดระยะทางในแนวราบของเครื่องวัดระยะทางอเนกประสงค์จากบอร์ดหุ่นยนต์ และเพื่อศึกษาการวัดความสูงของเครื่องวัดระยะทางอเนกประสงค์จากบอร์ดหุ่นยนต์ ผลการทดลองตอนที่ 1: ศึกษาจำนวนช่องของแถบที่อยู่บนแผ่นซีดี เพื่อใช้เป็นแถบสะท้อนในการให้เซนเซอร์ตรวจจับส่งผลต่อความแม่นยำในการวัดระยะทางในแนวราบของเครื่องวัดระยะทางอเนกประสงค์จากบอร์ดหุ่นยนต์ นอกจากนั้นผลการทดลองตอนที่ 2: ศึกษาลักษณะของจุดเล็งยอดวัตถุของเครื่องวัดระยะทางอเนกประสงค์จากบอร์ดหุ่นยนต์ ซึ่งลักษณะของจุดเล็งยอดวัตถุของเครื่องวัดระยะทางอเนกประสงค์จากบอร์ดหุ่นยนต์จะส่งผลต่อความแม่นยำในการวัดความสูงของเครื่องวัดระยะทางอเนกประสงค์จากบอร์ดหุ่นยนต์