โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อ Marasmius palmivorus Sharples. ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคผลเน่าในสละ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัชชา แสงทอง

  • ธนภัทร คามบุตร

  • วรรณวลี ศรีสัจจะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรียานุช นิยมชาติ

  • ใกล้รุ่ง เจิมสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียานุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • สละ การปลูก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาชนิดของเชื้อที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคผลเน่าในสละ 2) เปรียบเทียบชนิดและความเข้มข้นของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อ Marasmius palmivorus Sharples. ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคผลเน่าในสละ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกสละ โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของเชื้อที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคผลเน่าในสละ ผลการทดลองพบว่า เชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคผลเน่าในสละมีเพียงชนิดเดียว คือ เชื้อ Marasmius palmivorus Sharples ตอนที่ 2 เปรียบเทียบชนิดและความเข้มข้นของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อ Marasmius palmivorus Sharples. ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคผลเน่าในสละ ผลการทดลอง พบว่า สารสกัดจากไพล สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Marasmius palmivorus Sharples. ได้ดีกว่าสารสกัดจากขิงและขมิ้นชัน ตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกสละ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกสละมีความพึงพอใจต่อการใช้สารสกัดจากไพลเพื่อยับยั้งเชื้อ Marasmius palmivorus Sharples. ในระดับมากที่สุด