โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระบบบำบัดไอออนโลหะตะกั่วด้วยสารดูดซับแมกนีไทต์ในสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชรี กลมเกลี้ยง

  • วินุรัตน์ พวงบุญชู

  • อนงรัตน์ ศรีรัสสะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุวรรณ สิทธิโชค

  • ชาญ เถาวันนี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียานุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทองแดง ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะกั่ว

  • แมกนีไทต์ สารดูดซับ

  • ไอออน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้ได้จัดทำระบบบำบัดไอออนตะกั่วโดยการนำแมกนีไทต์ผสมกับสารดูดซับที่ทำขึ้นเองจากเปลือกทุเรียน และได้เพิ่มสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำซึ่งสร้างจากขดลวดทองแดงพันรอบแกนลักษณะที่เรียกว่า ขดลวดโซเลนอยด์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำการจัดสร้างระบบบำบัดไอออนโลหะ ตะกั่ว ด้วยสารดูดซับแมกนีไทต์ ในสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ โครงงานนี้จึงสามารถแบ่งขั้นตอนได้ ดังนี้ การศึกษาตอนที่ 1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับไอออนโลหะตะกั่ว ในระบบบำบัดที่ใช้สารดูดซับจากเปลือกทุเรียนผสมแร่แมกนีไทต์สังเคราะห์ โดยพิจารณาจากปริมาณตัวดูดซับ, ค่า pH, อัตราการไหล และความเข้มข้นไอออนโลหะตะกั่ว ผลการศึกษาปรากฏว่า สภาวะที่เหมาะสม คือ แมกนีไทต์ปริมาณ 10 กรัม ค่า pH 4 อุณหภูมิ 30 C และอัตราการไหล 53.49 ลิตร/วินาที และการศึกษาตอนที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับไอออนโลหะตะกั่ว โดยการสร้างไอโซเทอมที่เหมาะสำหรับการดูด โดยใช้รูปแบบพื้นฐานของไอโซเทอม 2 ชนิด ได้แก่ ฟรุนดิชไอโซเทอม และแลงเมียร์ไอโซเทอม พบว่า ฟรุนดิชไอโซเทอมมีความเหมาะสมกว่าแลงเมียร์ไอโซเทอม