โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทดลองพิสูจน์ทองคำแท้โดยใช้หลักการโมเมนต์ของแรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นทวรรณ ขุนศรี

  • พัทธ์พิชญา พิชญวณิชย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียานุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทองคำความหนาแน่น

  • โมเมนต์แรง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การทดลองพิสูจน์ทองคำแท้โดยใช้หลักการโมเมนต์ของแรง มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เป็นการศึกษาออกแบบการทดลองหาความหนาแน่นของวัตถุโดยใช้หลักการโมเมนต์ของแรงตามวิธีการของ Shyam Singh 2. นำวิธีการหาความหนาแน่นของวัตถุโดยใช้หลักการโมเมนต์ของแรงไปพิสูจน์ทองคำว่าเป็นทองคำแท้หรือผสม การทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 นำวัตถุ 5 ชนิด ได้แก่ ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม เหล็ก และทองคำแท้ มาทดลองหาความหนาแน่นตามวิธีดังกล่าว ตอนที่ 2 ได้นำทองคำแท้กับทองคำผสมมาทำการวัดความหนาแน่นโดยใช้หลักการโมเมนต์ของแรงแล้วเปรียบเทียบค่าความหนาแน่น