โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการขึ้นรูปภาชนะจากเปลือกมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมพ์จิต พึ่งพานิช

  • วริศรา คืนตัก

  • สิริสุดา จิโรจน์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดารารัตน์ มีทรัพย์ปรุง

  • พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทกายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ภาชนะผลไม้

  • มังคุดเปลือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาการขึ้นรูปภาชนะจากเปลือกมังคุด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการขึ้นรูปใหม่ของเปลือกมังคุด และทดสอบความแข็งแรงของเปลือกมังคุดในการขึ้นรูปโดยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การทดสอบการขึ้นรูปเปลือกมังคุดเบื้องต้น ทดสอบความแข็งของเปลือกมังคุดขึ้นรูป ศึกษาความสามารถในการขึ้นรูปเป็นภาชนะของเปลือกมังคุด และการป้องกันการเกิดเชื้อราบนเปลือกมังคุดขึ้นรูป ผลปรากฏว่าเมื่อนำเปลือกมังคุดมาบดและขึ้นรูปใหม่ สามารถขึ้นรูปได้โดยยังคงรักษาสภาพความแข็งได้ และเมื่อทดสอบความแข็งของเปลือกมังคุดขึ้นรูป พบว่าค่าแรงบีบอัดและค่าแรงดึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.06 และ 0.88 กิโลนิวตัน ตามลำดับ และจากการนำไปทดสอบความสามารถในการเก็บน้ำ ผลที่ได้มาพบว่าภาชนะจากเปลือกมังคุดที่นำมาขึ้นรูปเป็นรูปถ้วยมีความสามารถในการเก็บน้ำค่อนข้างน้อย และมีปัญหาการขึ้นรา ในการศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของกรดอะซิติกในการป้องกันเชื้อรา คือกรดอะซิติกความเข้มข้น 3 โมล/ลิตร ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเปลือกมังคุดสามารถนำไปประยุต์ใช้ในการผลิตชิ้นงานที่คล้ายกับไม้อัดได้ แต่อาจจะต้องนำไปผสมกับวัสดุอื่นเพื่อลดการหดตัว และสามารถนำไปทำเป็นภาชนะที่ใส่ของแห้งได้ หรือเป็นกระถางต้นไม้ก็ได้ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้นำมาใช้และลดปัญหาขยะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย