โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการชะลอความเหี่ยวของผัก ผลไม้ ด้วยสารเคลือบจากไข่ขาวและใบชา ใบพลู และใบฝรั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรภัทร ภู่สัตยาธนพร

  • วรพงษ์ เหลือแย้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทกายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลไม้การชะลอ

  • ผักการชะลอ

  • ใบชา สารเคลือบ

  • ใบฝรั่ง สารเคลือบ

  • ใบพลู สารเคลือบ

  • ไข่ขาว สารเคลือบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการชะลอความเหี่ยวของผัก ผลไม้ ด้วยสารเคลือบจากไข่ขาวกับใบชา ใบพลู และใบฝรั่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารเคลือบจากไข่ขาวกับใบชา ใบพลู และใบฝรั่งที่มีผลต่อการชะลอความเหี่ยวของผัก ผลไม้ ซึ่งได้แบ่งการศึกษา ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาการสกัดสารแทนนินจาก ใบชา ใบพลู และใบฝรั่ง โดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายจากการสกัดสานแทนนินจากใบชา ใบพลู และใบฝรั่ง โดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายพบว่า สารสกัดจากใบชา ใบพลู และใบฝรั่ง ได้สารละลายสีน้ำตาลเข้ม มีกลิ่นฉุน, สารสกัดจากใบพลู ได้สารละลายสีเหลือง มีกลิ่นฉุน และสารสกัดจากใบฝรั่ง ได้สารละลายสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นฉุน ตอนที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างไข่ขาวกับใบพลู ใบฝรั่ง ใบชา ตอนที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการเคลือบ จากการศึกษาเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการเคลือบกล้วยน้ำว้าสุก